close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY W WIEDNIU

 • Punkt konsultacyjny przy polskiej Ambasadzie został powołany w 1977 r. z myślą o dzieciach pracowników ambasady i polskich firm, którzy zostali oddelegowani do pracy za granicą. Dwa lata później został on przekształcony w szkołę realizującą uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i matematyki. Stopniowo w szkole mogły się uczyć także dzieci polonijne. W 1996 r. patronem szkoły został król Jan III Sobieski. W związku z reformą polskiego systemu edukacji w 1999 r. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące zastąpił Zespół Szkół, obejmujący swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące. W 2010 r. Zespół Szkół przekształcono w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Uczniowie SPK w Wiedniu odnoszą sukcesy w konkursach międzynarodowych, takich jak konkurs polonistyczny czy konkurs „Być Polakiem”.

   

  Obecnie w SPK w Wiedniu uczy się ok. 450 uczniów. Wszyscy równolegle uczęszczają do szkół austriackich, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny. W SPK, jeden raz w tygodniu po południu oraz w soboty przed południem, uzupełniają swoją wiedzę w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I –III. Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych wyznacza rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Organem prowadzącym SPK w Wiedniu jest Minister Edukacji Narodowej w Polsce, nadzór pedagogiczny i administracyjny sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG). Nauczanie jest bezpłatne. Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu szkolnych imprez stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny.

   

  Zespół SPK w Wiedniu składa się z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przygotowanej do takiej pracy z uczniem, która pozwala mu w ograniczonym wymiarze godzin na opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w ramach programowych.  SKP w Wiedniu  kieruje obecnie Hanna Kaczmarczyk.


   

  Nauczyciele:
   

  Edukacja wczesnoszkolna:
  mgr Krystyna Gosk
  mgr Alicja Kowal
  mgr Anna Kanar-Kucharzyk
  mgr Wiesława Piwowarczyk
  mgr Beata Slemp
   

  Język polski:
  mgr Agnieszka Banaśkiewicz
  mgr Barbara Graczyk
  mgr Hanna Kaczmarczyk
  mgr Wiesława Piwowarczyk
   

  Historia i wiedza o Polsce:
  mgr Anna Placzyńska
  mgr Ilona Szliter-Wyzińska
   

  Biblioteka:
  mgr Urszula Lichtenwagner
  mgr Ilona Szliter-Wyzińska
  mgr Hanna Kaczmarczyk
   

   

  Zadania szkoły i wynikające z nich cele wychowawcze:
  1. stworzenie jak najlepszych warunków do nauki w szkole przyjaznej, bezpiecznej i wspierającej rozwój ucznia,
  2. przygotowanie ucznia wracającego do kraju do podjęcia edukacji na następnych etapach kształcenia,
  3. kształtowanie i rozwijanie u uczniów uczuciowej oraz intelektualnej więzi z Polską,
  4. kształtowanie kompetencji językowych i kulturowych,
  5. kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  6. rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych,
  7. wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze właściwego dla niego sukcesu,
  8. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym, przekazywanie uczniom wiedzy na temat współczesnej Polski,
  9. przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym.

   

   

  Zasady współpracy z rodzicami:
  1. uznajemy spójność działań szkoły, domu oraz innych instytucji, których celem jest dobro dziecka,
  2. rodzice są zapoznawani z zasadami systemu oceniania szkolnego opartego na jakości, jawności kryteriów i efektywności,
  3. rodzice i nauczyciele powinni współdziałać w realizacji programu wychowawczego,
  4. rodzice są w miarę możliwości informowani o postępach i frekwencji uczniów (zwłaszcza w sytuacji wymagającej szybkiego działania),
  5. klasyfikacja odbywa się dwa razy w roku – w styczniu i czerwcu,
  6. na zakończenie roku uczeń otrzymuje świadectwo z ocenami według skali ministerstwa edukacji narodowej, na druku zatwierdzonym przez organ prowadzący,
  7. na terenie szkoły mogą się odbywać za zgodą kierownika dodatkowe zajęcia oraz imprezy organizowane przez rodziców dla dzieci,
  8. rodzice mogą uczestniczyć w imprezach, wycieczkach, uroczystościach, festynach i innych przedsięwzięciach wychowawczych,
  9. w trakcie uczestnictwa obowiązują rodziców wszelkie zasady „zachowania wychowującego”,
  10. w SPK działa reprezentacja ogółu rodziców, zwana Radą Rodziców, której zasady działania określa Statut SPK oraz regulamin działalności Rady Rodziców.

   

   

  Zasady przyjęć do szkoły:
  1. uczniowie realizują podstawowy obowiązek szkolny w szkołach kraju pobytu i zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły obcej w momencie zapisu do SPK Wiedniu lub w sytuacjach uzasadnionych w terminie ustalonym przez kierownika szkoły,
  2. podstawą przyjęcia do SPK w Wiedniu jest świadectwo ze szkoły w Polsce lub rozmowa klasyfikacyjna,
  3. zapisy odbywają się od maja do końca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki. W uzasadnionych przypadkach zapisu można dokonać jeszcze w trakcie pierwszych dwóch tygodni nauki w miarę wolnych miejsc,
  4. w przypadku przyjazdu dziecka z Polski w trakcie roku szkolnego możliwe jest zapisanie do SPK w Wiedniu w innym niż podany terminie,
  5. rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisie zobowiązani są podać nr PESEL dziecka, przedstawić dokumenty tożsamości swoje i dziecka, zameldowanie oraz wypełnić kwestionariusz osobowy.

   

   

  Przykłady działalności dydaktyczno-wychowawczej:
  1. imprezy klasowe np. Andrzejki, Mikołajki, spotkania wigilijne, wielkanocne,
  2. imprezy otwarte np. Dzień Dziecka, Polska Niedziela Sportowa, Niedziela z językiem polskim,
  3. konkursy np. wiedzy o polskich twórcach, znajomości baśni, recytatorskie, ortograficzne, wiedzy o patronie szkoły,
  4. spektakle teatrów z Polski organizowane przez Radę Rodziców,
  5. pasowanie na ucznia klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum,
  6. warsztaty historyczne i teatralne,
  7. szkolne spektakle teatralne np. „Wesele”, „Granice”, „Powrót Sobieskiego – historia pewnej odsieczy”, „Ucz się polskiego”, „Maciuś I – niewielki, niemały król”,
  8. studniówki i pożegnanie absolwentów szkoły,
  9. występy dziecięcego zespołu folklorystycznego „Trojak”.


   

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
  Kollegium Kalksburg
  1230 Wiedeń Promenadeweg 3,
  tel. 888 41 58 181, fax 888 41 58 60
  e-mail: dyrektor@szkolapolska.org 
                 sekretariat@szkolapolska.org

   


  Linki:
  Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG): www.orpeg.pl
  Informacje o działalności szkoły: www.wieden.orpeg.pl
                                                                https://www.facebook.com/SzkolnyPunktKonsultacyjnyPrzyAmbasadzieRpWWiedniu

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: