close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowego należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego.

   

  • POBIERZ formularz zgłoszenia dla osoby dorosłej
  • POBIERZ formularz zgłoszenia dla osoby małoletniej

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

   

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego za granicą należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Osoba, która zgłosiła utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w siedzibie placówki konsularnej RP otrzymuje zaświadczenie. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie jest wystawiane na żądanie i może zostać odebrane osobiście w siedzibie konsulatu bądź przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu. Ww. zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

   

  W przypadku zgłaszania uszkodzenia dowodu osobistego, do formularza zgłoszenia dołącza się uszkodzony dowód osobisty. Można go przekazać osobiście w konsulacie lub wysłać pocztą.

   

  Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsul przesyła do wystawcy dowodu osobistego zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Ww. zawiadomienie jest również przesyłane w sytuacji przekazania do konsulatu przez osoby trzecie znalezionych, cudzych dowodów osobistych.

   

  Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie. W przypadku odnalezienia dokumentu nie można się nim posługiwać.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju). Zaświadczenie o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego wydane przez konsula nie jest dokumentem podróży i nie upoważnia do przekraczania granic RP.

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji). Ewentualnie istnieje możliwość wystąpienia o wydanie austriackiego prawa jazdy (dotyczy osób mieszkających na stałe w Austrii). W tym celu należy skontaktować się z właściwym Urzędem Komunikacji w Austrii (Verkehrsamt).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: