close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Paszport jest ważny:

   

  • 5 lat od daty jego wydania – dla osób, które nie ukończyły 13 lat,
  • 10 lat od daty jego wydania – dla osób powyżej 13 roku życia.

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (wizerunek twarzy i odciski palców). 

   

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP,
  2. osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  4. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  5. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

   

  Paszport  tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

   

   

  Kiedy składa się wniosek o wydanie paszportu

   

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

   

  Paszporty drukowane są centralnie w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez Konsula w Wiedniu wynosi ok. 6 tygodni.

   

  W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego.

   

  W kontekście wnioskowania o wydanie nowego dokumentu paszportowego warto pamiętać o niżej wymienionych kwestiach:

   

  • Planując podróż do innego kraju (w szczególności państwa nienależącego do Unii Europejskiej) należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje). Należy również zweryfikować możliwość wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego.
  • Osoba posiadająca ważny paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości, powinna rozważyć  kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

  Przepisy nie określają  obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu w ww. sytuacjach, jednakże osoba zainteresowana powinna brać pod uwagę, iż:

   

  • przy zmianie wyglądu mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości podczas  kontroli paszportowej przy przekraczaniu granic (w związku z tym, iż paszport zawiera już „nieaktualną” fotografię),
  • nawet jeśli nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, warto rozważyć kwestię wymiany paszportu, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej. 

  W wyżej wymienionych przypadkach wnioskodawcy przysługuje zniżka w opłacie za wydanie nowego paszportu. Opłatę za wydanie paszportu ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu osoby małoletniej, wydanego na 5 lat - jedną piątą część.

   

   

  W którym urzędzie składa się wniosek o wydanie dokumentu paszportowego

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu/paszportu tymczasowego w wybranym organie paszportowym (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Nie musi to być organ paszportowy właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby. Oznacza to tym samym, że osoby przebywające za granicą mogą złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym ich miejsca zamieszkania (również w polskim konsulacie położonym w innym kraju).

   

  Należy jednakże mieć na uwadze, że odbiór dokumentu paszportowego następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu. Nie ma możliwości odbioru dokumentu paszportowego w urzędzie innym niż ten, w którym został złożony wniosek.

   

  UWAGA! W celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (www.e-konsulat.gov.pl).

   

   

  Opłaty za wydanie dokumentu paszportowego

   

  Opłaty za wydanie paszportu/paszportu tymczasowego przez konsula pobierane są zgodnie z Tabelą opłat konsularnych (poz. 1.01 – 1.08).

   

  Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na możliwe zwolnienia i ulgi w opłatach za wydanie paszportu, wymienione pod Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: