close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI W AMBASADZIE

 • Ambasada RP w Wiedniu informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Polityczno- Ekonomicznym oraz Wydziale Konsularnym.  

   

  Praktyki w pełnym wymiarze godzin tj. od poniedziałku do piątku w godz. 815 – 1615 trwają za zwyczaj miesiąc i rozpoczynają się pierwszego roboczego dnia miesiąca.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki powinien:

   

  1. Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE (w tym drugim przypadku po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej MSZ);
  2. Być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego, trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. Od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat;
  3. Studiować lub być absolwentem kierunków studiów istotnych z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  4. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

   

  Podstawą rozpatrzenia kandydatury praktykanta jest złożenie kompletu dokumentów:

   

  1. Formularz aplikacyjny na praktykę studencką lub dla absolwentów;
  2. Zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni lub w przypadku praktyk absolwenckich kopia dyplomu ukończenia studiów;
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk;
  4. Oświadczenie o niekaralności;
  5. Kopia obu stron dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi;
  6. Zdjęcie formatu paszportowego;
  7. CV;
  8. List motywacyjny.

   

  Dokumenty niekompletne, wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

   

  Dokumenty można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną (wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl). W tym ostatnim przypadku oryginały należy przedłożyć w dniu rozpoczęcia praktyki wraz z oryginałem dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego czas trwania praktyki.

   

  Zgłoszenia kandydatów rozpatrywane są w miarę wolnych miejsc. W niektórych przypadkach placówka zastrzega sobie prawo do nieudzielania szczegółowych informacji dot. niezakwalifikowania kandydata na praktyki/staż wolontariat.

   

  Zgłoszenia na praktyki do Instytutu Polskiego prosimy wysyłać bezpośrednio na adres e-mailowy Instytutu.

   

  Jednocześnie informujemy, że praktyki są bezpłatne, a Ambasada RP w Wiedniu nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: